หน้าแรก
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
อัตลักษณ์ (Identity)
บุคลากร (Staff)
หลักสูตร (Curriculum)
งานวิจัย (Researches)
เครื่องมือทางฟิสิกส์ (Physics Equipments)
บริการวิชาการ (Services)
การประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance)
ข้อมูลนักศึกษา (Student Database)
สหกิจศึกษา(Cooperative Education)
สถานที่ติดต่อ (Contact Address)
ภาพกิจกรรม (Activity gallery)
ดาวน์โหลดเิอกสารการสอน (Download)


โครงการค่ายฟิสิกส์นักเรียนระดับมัธยมชั้นปีที่6โรงเรียน
ในเขตพื้นที่บริการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่
21-22ธ.ค 2552 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานีโครงการอบรมดาราศาสตร์เรื่อง "ศึกษาและสังเกตปรากฎการณ์ฝนดาวตกลีโอนิดส์" วันที่ 17-18 พ.ย 2552 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีี

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Laboratory Potential to The Sucess Way of Physics Learning" โดย Ms.Jana Puschra จากบริษัท Phywe System HmbH&Co.KG วันที่ 26-27ตุลาคม2552 ณ ห้องประชุมสมภพ โหตระกิจย์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์


โรงเรียนเทศบาล5 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นำนักเรียนอนุบาล เข้าชมศูนย์วิทยาศาสตร์ 17 กันยายน 2552
เอกสาร


โครงการอบรมดาราศาสตร์ เรื่อง การถ่ายภาพและการประดิษฐ์
อุปกรณ์ทางดาราศาสตร์ วันที่ 8-9กันยายน 2552


เอกสาร

งานสัปดาห์วิทยาศาสาตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี2552


ภาพกิจกรรม โครงการสร้างเครื่อข่ายฟิสิกส์ อบรมเชิงปฏิบัติ
การเรื่อง"การสร้างสื่อการสอนฟิสิกส์ด้วยภาพเคลื่อนไหว"
27-28 ก.ค 255
2


สุริยุปราคา 22 กรกฎาคม 2552

พิธีไหว้ครู สาขาวิชาฟิสิกส์ 16 กรกฎาคม 2552

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง"สนุกกับไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์"
โรงเรียนทอนหญ้าปล้อง จ.สุราษฎร์ธานี
วันที่ 14-15 กรกฎาคม 2552


สัมนา การถ่ายถอดเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและสิ่ง
แวดล้อม เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมปาล์มแบบไร้
ของเสีย 25-26 มิถุนายน 2552 โรงแรมชุมพรการ์เดนส์
จ.ชุมพร


โครงการ ค่ายอัฉจริยภาพวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนมัธยมต้น 7พ.ค 52 (โรงเรียนสุราษฎร์ธานี)

ประเมินตนเองภายใน โปรแแกรมวิชาฟิสิกส์
3 มิถุนายน 2552

โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการเทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์ สำหรับครูระดับประถม 13 มิถุนายน และ 20 มิถุนายน 2552
- เอกสาร

- ภาพกิจกรรม

โครงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาสาขาวิชา ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา"การซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์เบื้องต้น การสร้างและอกแบบโฮมเพจ" 20-21มิถุนายน 2552

โครงการนำนักศึกษาดูดาว ณ ค่ายจุฬาถรณ์ วันที่ 19 มิถุนายน 2552

ดาวโหลดแบบฟอร์มใบสมัครเข้าร่วมโครงการ
"นวัตกรรมอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์"
ณ.ศูนย์ วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษร์ธานี
ี 23-24 มิ.ย 52

 


สาขาวิชาฟิสิกส์ี คณะีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
272 หมู่ 9 ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84100
Tel. +66 77 355665 Fax.+66 77 355 665 Mobile.+66 (0) 80 529 1879 E-mail : physics.sru@gmail.com
© 2009 SRU(Physics) , Inc. All rights reserved. webmaster:M.SUKLUENG and N.Longhan