หน้าแรก
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
อัตลักษณ์ (Identity)
บุคลากร (Staff)
หลักสูตร (Curriculum)
งานวิจัย (Researches)
เครื่องมือทางฟิสิกส์ (Physics Equipments)
บริการวิชาการ (Services)
การประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance)
ข้อมูลนักศึกษา (Student Database)
สหกิจศึกษา(Cooperative Education)
สถานที่ติดต่อ (Contact Address)
ภาพกิจกรรม (Activity gallery)
ดาวน์โหลดเิอกสารการสอน (Download)
     
                          ภาพกิจกรรม สาขาวิชาฟิสิกส์
     
  โครงการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการวิชาชีพ ของนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส

  โครงการฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไปสัมพันธ์ วัน 25-28 มกราคม 2554

  โครงการตรวจวัดแก๊สเรดอนภายในบ้านเรือน ในพื้นที่ อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันพุธที่
22 ธันวาคม 2553

  โครงการค่ายฟิสิกส์ วันที่ 18-19 ธันวาคม 2553 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  ศึกษาดูงานของนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ 27-30 กรกฏาคม 2553 ณ กรุงเทพฯ

  สานสัมพันธ์น้องพี่ สาขาวิชาฟิสิกส์ 10 มิุถุนายน2553

  กำหนดการอบรม นวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีกับการประยุกต์ วัสดุนาโนซิงค์ออกไซด์ (ZnO)
วันที่ 23-24 มีนาคม 2553

  สัมมนาการปฏิบัติตาม พ.ร.บ ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ 2535 วันที่ 15-16 กุมภาพันธ ์2553 ณ โรงแรมปริ้น เซส สุราษฎร์ธานี

  การประชุมวิชาการงานวิจัยพลังงานทดแทนของ วช. โดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
วันที่ 26-27 มากราคม 2553 ณ.โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพ

  โครงการอบรมครูด้านวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2553 เรื่อง "ไฟฟ้าและำพลังงานไฟฟ้า"
โดย อาจารย์ มนตรี สุขเลื่อง

  สุริยุปราคา 15 มกราคม 2553 บ่ายวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2553 ศูนย์วิทยาศาสตร์ จัดการโครงการ
 ดูสุริยุปราคา

  สัมมนาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 12-15 มกราคม 2553 ณ อ.เกาะสมุย
จ.สุราษฎร์ธาน


  SRU Best Performance Award 2009 "การพัฒนาเว็ปไซด์สาขาฟิสิกส์" เอกสาร (24 ธ.ค 2552)

  โครงการค่ายฟิสิกส์นักเรียนระดับมัธยมชั้นปีท ี่6 โรงเรียน ในเขตพื้นที่บริการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่ 21-22ธ.ค 2552 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน

  โครงการอบรมดาราศาสตร์เรื่อง "ศึกษาและสังเกตปรากฎการณ์ฝนดาวตกลีโอนิดส์" วันที่ 17-18 พ.ย 2552 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธาน

  สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Laboratory Potential to The Sucess Way of Physics Learning"
โดย Ms.Jana Puschra จากบริษัท Phywe System HmbH&Co.KG วันที่ 26-27ตุลาคม2552
ณ ห้องประชุมสมภพ โหตระกิจย์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

  โครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาตร์ระดับมัธยมศึกษา ณ ศูนย์วิทยาศาตร์ 26 ก.ย 2552

  โรงเรียนเทศบาล5 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นำนักเรียนอนุบาล เข้าชมศูนย์วิทยาศาสตร์ 17 กันยายน
2552
เอกสาร

  โครงการอบรมดาราศาสตร์ เรื่อง การถ่ายภาพและการประดิษฐ์ อุปกรณ์ทางดาราศาสตร์ วันที่ 8-9 กันยายน 2552 เอกสาร

  งานสัปดาห์วิทยาศาสาตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี2552

  ภาพกิจกรรม โครงการสร้างเครื่อข่ายฟิสิกส์ อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การสร้างสื่อการสอนฟิสิกส์
ด้วยภาพเคลื่อนไหว" 27-28 ก.ค 2552


  สุริยุปราคา 22 กรกฎาคม 2552

  พิธีไหว้ครู สาขาวิชาฟิสิกส์ 16 กรกฎาคม 2552

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง"สนุกกับไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์" โรงเรียนทอนหญ้าปล้อง
จ.สุราษฎร์ธานี วันที่ 14-15 กรกฎาคม 2552

  สัมนา การถ่ายถอดเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
ปาล์มแบบไร้ของเสีย 25-26 มิถุนายน 2552 โรงแรมชุมพรการ์เดนส ์จ.ชุมพร

  โครงการ ค่ายอัฉจริยภาพวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนมัธยมต้น 7พ.ค 52  (โรงเรียนสุราษฎร์ธานี)

  ประเมินตนเองภายใน โปรแแกรมวิชาฟิสิกส์ 3 มิถุนายน 2552

  โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการเทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์ สำหรับครูระดับประถม 13 มิถุนายน
และ 20 มิถุนายน 2552
เอกสาร

  โครงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาสาขาวิชา ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา "การซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์
 เบื้องต้น การสร้างและอกแบบโฮมเพจ"
20-21มิถุนายน 255
ภาพกิจกรรม

  โครงการนำนักศึกษาดูดาว ณ ค่ายจุฬาถรณ์ วันที่ 19 มิถุนายน 2552

  ดาวโหลดแบบฟอร์มใบสมัครเข้าร่วมโครงการ "นวัตกรรมอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์" ณ.ศูนย์ วิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษร์ธานี ี 23-24
มิถุนายน 52

     
   
   

 

   

สาขาวิชาฟิสิกส์ี คณะีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
272 หมู่ 9 ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84100
Tel. +66 77 355665 Fax.+66 77 355 665 Mobile.+66 (0) 80 529 1879 E-mail : physics.sru@gmail.com
© 2009 SRU(Physics) , Inc. All rights reserved. webmaster:M.SUKLUENG and N.Longhan